fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOCRATES AUTOMATISERING EN ADVIES BV, hierna te noemen: “Socrates”, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Neem contact met ons op voor indien u een PDF bestand wilt ontvangen.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Socrates gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door Socrates uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

1.2 De toepasselijkheid van de door opdrachtgever, kopers, potentiële kopers, of door de Wederpartij, tezamen en/of ieder afzonderlijk hierna te noemen: “de Wederpartij”, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Ingeval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is, tenzij de onderhandelingen en de correspondentie, voorafgaand en samenhangend met de offerte en/of de overeenkomst, plaats hebben gevonden in één der talen waarin deze voorwaarden zijn vertaald. In dat geval is de tekst van de betreffende vertaling bindend.

2. WIJZIGINGEN

2.1 Wijzigingen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, van welke aard dan ook (inclusief wijzigingen in de tekst van de algemene voorwaarden), zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Socrates en de Wederpartij zijn overeengekomen.

2.2 Socrates is tot het moment van levering te allen tijde gerechtigd de (koop)prijs van aan de Wederpartij verkochte zaken en/of geleverde diensten te verhogen met de meer kosten waarmee Socrates te eniger tijd wordt geconfronteerd wegens verhoging van invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook op de verkochte zaken en/of geleverde diensten, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen.

2.3 Indien bij de communicatie tussen partijen gebruik wordt gemaakt van digitale faciliteiten is de Wederpartij verantwoordelijk voor het eventueel niet op correcte wijze doorkomen van informatie. Ingeval van geschil hieromtrent is het door Socrates verzonden origineel dan wel het/de door Socrates ontvangen origineel/kopie voor partijen bindend.

3 OFFERTES EN ORDERS

3.1 Alle door Socrates uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes, hebben een geldigheid tot 30 dagen na datum van de offerte, tenzij uit de aanbiedingen en/of offerte uitdrukkelijk anders blijkt.

3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft (intellectueel) eigendom van Socrates en dient op eerste’ aanvraag geretourneerd te worden.

3.3 Socrates behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

4. PRIJZEN

4.1 De door Socrates opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, transport, bediening en installatie, tenzij anders aangegeven in de offerte.

4.2 De door Socrates opgegeven prijzen bij koop en verkoop, huur en verhuur, het verrichten van diensten en aannemen van werk zijn gebaseerd op onder andere de in het volgende lid genoemde prijsbepalende factoren.

4.3 Indien de door Socrates opgegeven prijs derhalve op de dag van aflevering bij koop en verkoop, bij en tijdens de uitvoering van opgedragen diensten, respectievelijk werkzaamheden niet gehandhaafd kunnen worden door oorzaken buiten de macht van Socrates zoals stijging van inkoopprijzen van gekochte zaken, door welke oorzaak dan ook, verder stijgen van de kosten van vervoer, van materiaalprijzen, van productiekosten waaronder loonstijgingen, van invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen en dergelijke, waar ook ter wereld, behoudt Socrates zich het recht voor deze prijsstijgingen door te berekenen.

4.4 Bij overschrijding van een offerteprijs behoudt Socrates zich het recht voor om op grond van een door Socrates te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

4.5 Socrates is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de tijd waarbinnen Socrates de opdracht zal uitvoeren. De levertijd gaat in zodra de Wederpartij de offerte heeft geaccepteerd danwel een order heeft geplaatst, een en ander behoudens een eventueel door Socrates van Wederpartij verlangde aanbetaling, waarna de levertijd eerst aanvangt na ontvangst van de aanbetaling.

5.2 De levertijd zal/kan worden verlengd met de tijd dat de Wederpartij te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag, alsmede met de tijd gedurende welke enige vertraging optreedt in de aflevering waarop Socrates redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

5.3 Levering geschiedt af bedrijf/magazijn van Socrates, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Socrates op de factuur of anderszins wordt aangegeven. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Socrates. Voor overschrijding is Socrates niet aansprakelijk.

5.4 Zodra levering heeft plaatsgevonden komen de geleverde zaken, dan wel de resultaten van verrichte diensten voor risico van de Wederpartij. Het moment van overgang van de eigendom van de te leveren zaken wordt geregeld in artikel 9.1.

5.5 De Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te (doen) voeren na mededeling van Socrates dat de zaken ter beschikking van de Wederpartij staan.

5.6 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij levering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht te beantwoorden aan de overeenkomst en derhalve klachten dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

5.7 Socrates is gerechtigd te leveren in gedeelten. Bij deelleveranties is Socrates gerechtigd afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is in dat geval verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake “betaling en verzuim”.

5.8 Vertraging in de levering -om welke reden dan ook- geeft de Wederpartij niet het recht de uitvoering van enig op hem jegens Socrates rustende verplichting op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

6. OVERMACHT

6.1 Ingeval van overmacht is Socrates naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de Wederpartij jegens Socrates aanspraak kan maken op enige vergoeding.

6.2 Van overmacht aan de zijde van Socrates is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie of de beschikbaarheid van internet, alles zowel in het bedrijf van Socrates als bij derden van wie Socrates de zaken en/of diensten en/of de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van Socrates ontstaan.

6.3 De Wederpartij blijft ingeval van overmacht de aan Socrates verschuldigde tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel, dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde, respectievelijk het opgeschorte deel van de overeenkomst.

6.4 Indien Socrates het opgeschorte deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Wederpartij de geheel overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake onder andere (producten)aansprakelijkheid, is Socrates niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade – zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten -, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Wederpartij als bij derden.

7.2 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Socrates in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7.3 In het geval Socrates aansprakelijk geacht mocht worden voor enig door de Wederpartij geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, zal de aansprakelijkheid van Socrates niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de Wederpartij aan Socrates verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst met de Wederpartij. Socrates verstrekt geen andere garanties dan die welke uitdrukkelijk in de individuele overeenkomst met de Wederpartij genoemd zijn.

8. KLACHTMELDINGEN

8.1 Klachten omtrent de geleverde hoeveelheid en zichtbare beschadigingen moeten direct bij levering van de zaken schriftelijk op de factuur en/of de vervoersdocumenten en/of de afleveringsbon aangetekend worden.

8.2 Binnen acht dagen na levering moeten klachten zoals bedoeld in artikel 8.1 en/of andere klachten in verband met de kwaliteit van het geleverde c.q. de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bij Socrates worden ingediend.

8.3 Overschrijding van bovenvermelde termijnen houdt in dat Socrates conform de overeenkomst geleverd heeft en de Wederpartij het geleverde ontvangen en geaccepteerd heeft en dat klachten niet meer in behandeling worden genomen.

8.4 Het indienen van een klacht ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Socrates noch geeft dit Wederpartij het recht om zijn betaling vooralsnog op te schorten danwel te verrekenen.

8.7 Een retourzending moet franco geschieden en wordt alleen door Socrates geaccepteerd nadat Socrates hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door Socrates aan de Wederpartij geleverde en nog te leveren zaken, goederen en diensten blijven eigendom van Socrates zolang zij nog enig bedrag, verband houdende met de geleverde en nog te leveren zaken, goederen en/of de geleverde diensten van de Wederpartij te vorderen heeft.

9.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, goederen en diensten, zolang geen algehele betaling van het aan Socrates toekomende heeft plaats gevonden te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, te schenken, op welke wijze of onder welke titel ook uit zijn macht te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk door Socrates schriftelijk wordt toegestaan.

9.3 Ingeval Socrates de zaken en goederen als gevolg van schending van voorgaande artikelen terug wenst te nemen, zal de Wederpartij aan Socrates voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf verlenen. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken en goederen met zich meebrengt. Socrates is eerst verplicht de zaken weer uit te leveren nadat volledige betaling of adequate zekerheid is gesteld.

9.4 Ingeval Socrates de zaken en goederen terugneemt, houdt zij deze voor rekening en risico van de Wederpartij.

10. BETALING EN VERZUIM

10.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

10.2 Betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.

10.3 Bij overschrijding van de in artikel 10.1 genoemde termijn of de nader overeengekomen termijn, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze 1,5% rente per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

10.4 De Wederpartij is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Socrates in mindering te brengen.

10.5 Alle kosten van invordering, nadat de Wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en wettelijke handelsrente met een minimum van Eur 250 exclusief BTW, onverminderd het recht van Socrates de werkelijke buitengerechtelijke kosten die het vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de Wederpartij zoals deze kunnen blijken uit door Socrates over te leggen declaraties van onder andere haar raadsman.

10.6 Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige op hem jegens Socrates rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien Socrates in redelijkheid mag vermoeden dat de Wederpartij in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld zal voldoen, of zal kunnen voldoen, heeft Socrates naar keuze het recht:

a. betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid van betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij de levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten:

b. leveringen (als ook de aanmaak en de bewerking van voor levering bestemde zaken en diensten) op te schorten, onverminderd het recht van Socrates gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;

c. de desbetreffende overeenkomst geheel voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

d. één of meer of alle lopende overeenkomsten ten aanzien waarvan de Wederpartij niet in gebreke is geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van Socrates om van de Wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.

10.7 In gevallen dat de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslaglegging op het gehele of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen een daarvoor gestelde termijn niet voldoet, zijn bedrijf overdraagt of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Socrates door het enkel plaatsvinden van één van de voornoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van door Socrates verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar niet (volledig) betaalde als eigendom van Socrates terug te vorderen, alles onverminderd het recht van Socrates op vergoeding van kosten, schade en wettelijke handelsrente.

11. GEHEIMHOUDING

11.1 De Wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande (i) de inhoud van alle overeenkomsten tussen partijen en (ii) alle gegevens ter zake van de onderneming van Socrates.

11.2 De Wederpartij draagt er zorg voor -en zal daartoe zijn personeel zodanig instrueren -dat de door Socrates aan hem geleverde programmatuur en de daarin toegepaste know how, niet aan derden bekend wordt.

12. GESCHILLEN. TOEPASSELIJK RECHT. BEVOEGDE RECHTER

12.1 De overeenkomst met de Wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen worden, met uitsluiting van een andere rechter, beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de Wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Socrates behoudt zich evenwel het recht voor een geschil met een buitenlandse Wederpartij desalniettemin te doen beslissen door een buitenlands bevoegde rechter.

12.3 Indien een geschil behoort tot de absolute competentie van de rechtbank, is de rechtbank te Amsterdam bevoegd.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN TERZAKE VAN PROGRAMMATUUR

13. ALGEMEEN

13.1 De artikelen 1 tot en met 12 van deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de levering van programmatuur voor computerapparatuur, tenzij hieronder anders aangegeven.

13. STANDAARDPROGRAMMATUUR, MAATWERK EN GEBRUIKSRECHT

13.1 Standaardprogrammatuur omvat alle programmatuur die door Socrates als zodanig aan de Wederpartij is of wordt aangeboden, inclusief alle daarmee samenhangende documentatie.

13.2 Maatwerkprogrammatuur is programmatuur welke op bestelling van de Wederpartij en volgens diens specificaties in zijn geheel door Socrates is ontworpen en vervaardigd.

13.3 Indien partijen in het geval van Maatwerkprogrammatuur niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt Wederpartij de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Socrates uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Wederpartij niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Socrates uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel b. indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, voorzover Wederpartij acceptatie niet expliciet schriftelijk heeft afgewezen. Indien Wederpartij acceptatie afwijst, zal Socrates zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Socrates gerechtigd is tijdelijke oplossingen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

13.3 Alle door Socrates te leveren standaard programmatuur en maatwerkprogrammatuur blijft eigendom van Socrates, tenzij de overeenkomst anders bepaald. Indien Socrates de eigendom behoudt, verkrijgt de Wederpartij hier een gebruiksrecht (licentie) op. De Wederpartij is in geval van een gebruiksrecht niet bevoegd deze programmatuur te vervreemden, of onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken. De Wederpartij is slechts gerechtigd deze programmatuur voor eigen gebruik aan te wenden.

13.4 Uitsluitend voor eigen back up doeleinden, mits geen wijzigingen of weglatingen worden toegepast ten aanzien van merken, namen, nummers en andere herkenningstekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst van de programmatuur, is de Wederpartij gerechtigd kopieën van de programmatuur te maken.

13.5 Indien (delen van) programmatuur van Socrates door toedoen of nalaten van de Wederpartij in bezit is gekomen van derden, verkrijgt Socrates het recht op een door de Wederpartij ten gunste van Socrates te verbeuren opeisbare boete, welke boete gelijk is aan het contractbedrag dat voor het gebruiksrecht van alle geleverde programmatuur werd overeengekomen, onverminderd het recht van Socrates de Wederpartij terzake van schadevergoeding aan te spreken.

13.8 Na ommekomst van de overeengekomen gebruiksduur wordt de licentie overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd tegen dezelfde voorwaarden en tegen de alsdan bij Socrates geldende tarieven door te lopen. De Wederpartij kan deze overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

14. VRIJWARING EN UITSLUITINGEN

14.1 Socrates vrijwaart de Wederpartij tegen aanspraken door derden op grond van intellectueel eigendomsrecht, dan wel auteurs- of octrooirecht inzake de door Socrates geleverde programmatuur en/of documenten.

14.2 Socrates is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door Socrates op te leveren c.q. opgeleverde programmatuur en/of documenten tenzij sprake is van grove nalatigheid van Socrates. Wederpartij is er mee bekend dat ook maatwerkprogrammatuur, softwarefouten (bugs en errors) kan bevatten, welke storingen nimmer kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Socrates voor schade. Wederpartij aanvaardt het risico en de gevolgen, waaronder schade, van deze softwarefouten.

14.3 Socrates is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden en andere informatiedragers van de Wederpartij.

15. MEERWERK

15.1 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de Wederpartij worden medegedeeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door Socrates, de Wederpartij schriftelijk zijn bezwaar tegen het meerwerk uit. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

16. ONDERHOUD

16.1 Verlening van onderhoud door Socrates op de door de Wederpartij gekochte zaken en/of te geleverde programmatuur geschiedt (eventueel) door middel van een afzonderlijk af te sluiten onderhoudsovereenkomst.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOM

17.1 Ten aanzien van alle door Socrates geleverde programmatuur geldt dat de intellectuele eigendomsrechten toekomen aan Socrates, respectievelijk de producent van de programmatuur.

17.2 De Wederpartij erkent en aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door Socrates geleverde producten toekomen aan Socrates, respectievelijk de producent van wie Socrates deze programmatuur betrekt.

17.3 Ook de bovengenoemde rechten van door Socrates ontwikkelde maatwerksoftware berusten volledig bij Socrates, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Socrates zal, in het geval dit is overeengekomen, de bron code (source-code) van dergelijke software bij een onafhankelijke derde deponeren. De kosten van depot komen voor rekening van de Wederpartij.

17.4 Bij overtreding van enige bepaling van dit artikel, verbeurt de Wederpartij een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Eur 50.000,- voor iedere overtreding te vermeerderen met een boete van Eur 500 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, een en ander onverminderd de rechten van Socrates om haar daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

C. BIJZONDERE VOORWAARDEN TERZAKE VAN VERHUUR

18. ALGEMEEN

18.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur met huurders c.q. de Wederpartij van apparaten van Socrates, hierna te noemen “huurder”, indien en voor zover van deze voorwaarden in die individuele huurovereenkomsten niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.

19. DUUR HUUROVEREENKOMST

19.1 De termijn van huur en verhuur wordt schriftelijk overeengekomen.

19.2 Huurder draagt zorg voor het tijdig terugbezorgen van het gehuurde dan wel -naar gelang dit is overeengekomen- het Socrates tijdig in staat stellen de verhuurde zaken terug te (doen) halen. Zonder de schriftelijke toestemming van Socrates is overschrijding van de huurtermijn niet geoorloofd.

19.3 Bij schriftelijke toegestane overschrijding van de huurtermijnen is huurder een vergoeding verschuldigd conform de in de prijslijst van Socrates vermelde algemeen geldende dagprijs.

19.4 Bij gebreke van tijdige retournering van het gehuurde, zonder overeenstemming van verlenging van de huurtermijn, is huurder per dag, buiten de hiervoor bedoelde dagprijs, een zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, gelijk aan het dubbele van de dagprijs, ongeacht het recht van verdere schadevergoeding, indien de daadwerkelijk geleden schade hoger mocht zijn, in het bijzonder in het geval de aan huurder verhuurde zaken door Socrates aan een derde zijn verhuurd.

19.5 Huurdagen omvatten 24 uren, te rekenen vanaf 9.00 uur.

20. HUURPRIJZEN

20.1 Huurprijzen zijn gebaseerd op betaling binnen dertig dagen, exclusief bediening, transport, opstellen en aansluiten van de apparatuur, exclusief BTW, en af vestiging Socrates, alwaar de apparatuur in aanwezigheid van de Wederpartij of een door hem aangewezen derde gecontroleerd zal worden op de juiste werking.

20.2 Indien de Wederpartij dit wenst, wordt tegen betaling instructie gegeven. In beginsel wordt standaard apparatuur verhuurd.

20.3 Huurprijzen bij volgdagen gelden alleen voor een ononderbroken huurtermijn. Ingeval van niet tijdig terugbezorgen geldt de dagprijs voor verhuur van één dag.

20.4 Indien door Socrates ten behoeve van de (bediening van) verhuurde apparatuur diensten worden verricht, worden deze op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Zonder schriftelijke overeenstemming is Socrates niet tot zulke diensten gehouden.

21. AANSPRAKELIJKHEID

21.1 De te verhuren apparatuur verkeert in goede staat van onderhoud. Socrates is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het gehuurde of een gedeelte daarvan, dan wel voor schade ontstaan door diensten van ter beschikking gesteld personeel, behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid van de directie van Socrates. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Socrates voor gevolgschade – waaronder maar niet beperkt tot gederfde inkomsten of kosten van door Wederpartij op eigen initiatief gehuurde vervangende apparatuur van een derde- uitgesloten. Mocht Socrates door een bevoegde rechter toch aansprakelijk worden geacht voor ontstane schade, dan werkt haar aansprakelijkheid nooit verder dan de overeengekomen huursom met betrekking tot het betreffende defectieve apparaat, danwel, naar keuze van Socrates, het op een ander in onderling overleg overeen te komen tijdstip ter beschikking stellen van gelijkwaardige, althans adequate, apparatuur.

22. VRIJWARING

22.1 Huurder c.q. de Wederpartij vrijwaart Socrates ingeval derden huurder c.q. de Wederpartij, dan wel Socrates aansprakelijk stellen, ten gevolge van het gebruik of de opstelling van het gehuurde door of ten behoeve van de Wederpartij c.q. huurder.

23. VERZEKERING

23.1 Wederpartij c.q. huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of verliezen van het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt door welke oorzaak dan ook.

23.2 Wederpartij c.q. huurder is zelf verantwoordelijk voor het doelmatig verzekeren van het gehuurde tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

23.3 Wederpartij c.q. huurder is aansprakelijk jegens Socrates voor een bedrag minimaal gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur, de kosten van vervanging, mogelijk te derven huurinkomsten gedurende het gemis van het gehuurde voor Socrates alsmede mogelijke schade die Socrates daaromtrent ten gevolge van dit gemis zal lijden.

23.4 Wederpartij c.q. huurder zal Socrates bij vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde onmiddellijk op de snelste wijze inlichten en dit hoe dan ook binnen 24 uur na constatering schriftelijk aan Socrates bevestigen. Wederpartij c.q. huurder zal Socrates te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren, terwijl Socrates het recht toekomt het gehuurde terug te nemen -tijdens de huurtermijn- voor technisch(e) inspectie/onderhoud.

24. BEHANDELING APPARATUUR

24.1 Wederpartij c.q. huurder verplicht zich het gehuurde op zorgvuldige wijze volgens de technische voorschriften van Socrates te behandelen. Het is Wederpartij c.q. huurder niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te repareren en/of andere dan door Socrates voorgeschreven software te gebruiken.

25. OVERDRAAGBAARHEID

25.1 De rechten van de Wederpartij c.q. huurder uit de huurovereenkomst zijn niet overdraagbaar. Wederpartij c.q. huurder mag van het gehuurde op basis van de huurovereenkomst gebruik maken op de in de huurovereenkomst aangegeven locatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

26. BETALING

26.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden is Socrates gerechtigd in het geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijk nakomen door de Wederpartij c.q. huurder van enige verplichting van de huurovereenkomst, de huurovereenkomst zonder enige aanmaning of rechterlijke tussenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, hetzij voor het geheel, hetzij voor het niet nagekomen gedeelte, in welk geval Socrates gerechtigd is eigenmachtig de gehuurde zaken terug te nemen, onverminderd de verschuldigdheid van de Wederpartij c.q. huurder van eventueel resterende huurpenningen en onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

27. ANNULERING

27.1 Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst door de Wederpartij c.q. huurder minder dan 24 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip blijft het volledig overeengekomen bedrag voor de volle huurtermijn verschuldigd, tenzij in een individueel geval schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Amsterdam, juli 2015

X

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten